מועצה מקומית כפר קרע

הודעה לציבור

הגשת בקשות למתן תמיכות לגופים ציבוריים

לשנת הכספים 2021

מועצה מקומית כפר קרע מודיעה בזאת לציבור, כי ניתן להגיש בקשה למתן תמיכה על ידי גוף ציבורי לשנת הכספים 2021, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 על תיקוניו "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ובהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי מועצת הרשות.

נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בתחומה המוניציפלי של הרשות. תנאי הוא כי הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

טפסים להגשת בקשות בהתאם לנוהל הנ"ל ואת נוסח התבחינים ניתן להוריד באתר המועצה ו/או לקבל במשרד מזכיר המועצה.

המועד האחרון להגשת בקשות 20.05.2021 במשרד מזכיר המועצה .

 

                                                                                                           בכבוד רב,

                                                                                                             מוחמד כנענה

                                                                                                                                                                 מזכיר המועצה