אל: כלל העובדים ברשות המקומית כפר קרע

הטרדה מינית הינה מעשה פלילי ועילה לתביעה בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998, ביום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998). מטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר.
הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים, והיא עומדת בניגוד למדיניות רשות העתיקות.
יש להימנע מהטרדה מינית והתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה.

א. עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. בסעיף זה אין צורך להראות אי הסכמה. דוגמא: ממונה המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים איתו יחסי מין או קשר אינטימי.
 • מעשה מגונה. דוגמא:עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה ללא הסכמה.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.
  התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.
  דוגמא: התייחסויות חוזרות לפן המיני במראהו או לבושו של אדם או לאברי גופו, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.

התייחס לסעיפים 3 ו- 4 לעיל אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלה:

 • ניצול של יחסי מרות. דוגמא:ממונה המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו.
 • ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל

התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

 • עובד/ת שהוטרד/ה פתוחות לפניו האפשרויות הבאות לפי חוק:
  תלונה אצל האחראי מטעם הרשות (כאמור בסעיף ג' להלן), הליך פלילי (תלונה במשטרה), הליך אזרחי (בבית דין לעבודה,בית משפט אזרחי).
  נפגע/ת מהטרדה מינית או התנכלות יכול/ה לבחור אחד או יותר מההליכים האמורים.
 • בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, וסעיף 4 בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), מונתה הח"מ לאחראית על טיפול בתלונות בנושא מטעם הרשות מקומית .
  מתוקף מינוי זה הח"מ אחראית על קבלת תלונות, מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליה. מספרי טלפון לפניות:
  074-75586132 | 054-2469168
 • עובד או ממונה שהגיע לידיעתו מידע על הטרדה מינית יפנה לאחראית, כאמור, במספרים המצוינים לעיל. על הטיפול בנושא חלה חובת דיסקרטיות ולא יהיו מעורבים
  בפרטי התלונה גורמים אחרים לבד מהאחראית על מנת להגן בצורה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן/ת, הנילון והעדים.

לצפייה בהודע​ה לכלל העובדים הטרדות מיניות
לצפייה תקנון מניעת הט​רדה מינית