שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

מנכ"ל העירייה - שאדי ראבי - יו"ר הועדה

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم

יו"ר הועדה

חובה

גזבר העירייה - חוסין מצארוה

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم חבר חובה

יועץ משפטי - עו"ד עופר רזניק

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم חבר חובה

נציג המחלקה הרלוונטית (נושא התמיכה)

ועדת תמיכות - لجنة ألدعم חבר חובה