דלג לתוכן העמוד
תפריט נגישות פייסבוק יוטיוב וואטסאפ عربيه

קבלת הצעות מחיר להכנת תוכנית בינוי לביצוע/תכנון הציר המסחרי

מספר מכרז : מכרז פומבי מס' 06/20
תאריך פרסום: 27/01/2020

המועצה המקומית כפר קרע (להלן : "המועצה"), מפרסמת בזאת הודעה בדבר קבלת הצעות מחיר להכנת תוכנית בינוי לביצוע/תכנון הציר המסחרי בכביש הראשי בכפר קרע, זאת לפי הפירוט שלהלן:

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתו, וזאת ללא תשלום, במשרדו של מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות בשעה 8:30 – 14:30 בימים א'-ה'

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ₪ במשרד מזכיר המועצה, החל מיום 21.01.2020 בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 15:00.

רשאים להגיש הצעות מציעים העונים על כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המציע יהא חייב בין היתר לצרף להצעה אישור כי הינו, עצמאי ו/או תאגיד הרשום כדין, מנהל ספרי חשבונות כחוק וכן לעמוד ביתר תנאי המכרז כמפורט בחוברת המכרז.

המסירה "לתיבת המכרזים" תבוצע ידנית באמצעות המציע או נציגו.

שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד למהנדסת המועצה, גב' אינאס ח'ורשיד פאהום באמצעות המייל - einask@gmail.com , ויש לוודא את קבלת המייל או במייל חוזר או בטל' 074-7558635 שלוחה 135, וזאת לכל המאוחר עד ליום 10.02.2020 תשובות תינתנה במרוכז, ותימסרנה לכל המציעים.

המועצה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית .

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז גם לאחר הגשת ההצעות ו/או להאריך מועד הגשת ההצעות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כאשר למציעים לא תהיה כלפי הרשות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה.